پیش پرداخت قرارداد

  1,000,000 تومان

  دسته:

  توضیحات

  پرداخت جهت قراردادهای مربوط به:

  قرارداد مشاوره در رابطه با مرکزداده

  قرارداد مدیریت و نظارت در پیاده سازی مرکزداده