مرکزداده محلی است که تمرکز داده های مهم یک سازمان در آن گردآوری می شود و منابع حیاتی و مهم سازمان را در محیطی کنترل شده با ساختاری امن و قابل دسترس و مطابق با کلیه استانداردها، تحت یک مدیریت مرکزی قرار می دهد. مواردی که در طراحی مراکزداده می بایست مورد توجه قرار گیرد؛ عبارت است از:

 • قابلیت دسترسی بالا.
 • توسعه پذیری.
 • امنیت.
 • مدیریت.
  1. طراحی اولیه و برنامه ریزی مرکزداده
  2. ارزیابی و انتخاب مرکزداده
  3. ارزیابی و برنامه ریزی انتقال مرکزداده (مهاجرت)
  4. بازسازی مرکزداده
  5. ترکیب چند مراکزداده به یک مرکزداده
  6. ارزشیابی مراکزداده