برای مذاکره با کارشناس مشاوره در رابطه با مرکزداده، درخواست خود را با ایمیل زیر مطرح نمایید:

  consultdc@yesgt.ir

برای مذاکره با کارشناس مدیریت و نظارت در پیاده سازی مرکزداده، درخواست خود را با ایمیل زیر مطرح نمایید:

  designdc@yesgt.ir

برای مذاکره با کارشناس نظافت تخصصی مرکزداده، درخواست خود را با ایمیل زیر مطرح نمایید:

cleandc@yesgt.ir