بدلیل اهمیت بسیار بالایی که توسط مراکزداده ارائه می شود، استانداردها و الزامات ویژه ای برای آن ها پیش بینی و سطوح مختلفی از دسترس پذیری برای آن ها تعریف و تدوین شده است. به این ترتیب مدیریت در پیاده سازی یک مرکزداده نیازمند برخورداری از دانش و تجربه کافی در این زمینه می باشد.

  1. ارزیابی میزان بهره وری انرژی در مرکزداده
  2. بازیابی از فاجعه یک مرکزداده
  3. پایان یک مرکزداده
  4. امتحان و آموزش دستگاه های مختلف