از آنجایی که طراحی مرکزداده بمنظور پاسخگویی به نیازهای هر سازمان صورت می پذیرد، اولین گام در طراحی مرکزداده، بررسی نیازهای آن سازمان می باشد. سپس نسبت به زمان بندی سازمان، به برنامه ریزی مناسب مرکزداده پرداخت.

– طراحی، تامین و راه اندازی سرویس های پایه:

 • خدمات رایانش ابری.
 • خدمات مجازی سازی.
 • خدمات پایگاه های داده.
 • خدمات مدیریت و پایش.
 • خدمات پشتیبان گیری.
 • خدمات اشتراکی شبکه.
 • زیرساخت حفاظت در برابر آتش.
 • زیرساخت مدیریت و پایش.

– طراحی، تامین و راه اندازی زیرساخت غیرفعال:

 • زیرساخت تامین و توزیع برق.
 • زیرساخت تهویه و مکانیکال.
 • زیرساخت حفاظت برق و صاعقه.
 • زیرساخت حفاظت الکترومغناطیس.
 • زیرساخت غیرفعال شبکه.
 • زیرساخت امنیت فیزیکی.
 • زیرساخت نظارت تصویری.
 • زیرساخت اعلام و اطفاء حریق.