در بسیاری از مواقع یک سازمان با ترقی و پیشرفت خود در مکان های مختلف اتاق سرورهای مختلف می سازد و پس از یک مدت متوجه عدم مقرون بصرفه بودن مدیریت و نگهداری چندین اتاق سرور می باشد و تصمیم بر تجمیع این مراکز به یک مرکز را می گیرد. اغلب تصور می کنند تجمیع چند مرکزداده در مرکزداده ای از پیش موجود، غیرعملی بوده زیرا زیرساخت های فیزیکی موجود با این الزامات جدید مطابقت ندارد یا نمی توان ریسک توقف در عملکرد مرکزداده موجود فعلی را پذیرفت؛ هر چند با بکارگیری روش های مؤثر می توان در میان تجمیع روز افزون صورت گرفته، نمونه های موفقیت آمیزی از تجمیع در مراکزداده موجود را نیز مشاهده کرد.