تداوم کسب و کار برای موفقیت هر نهاد یا سازمانی حیاتی می باشد و دیگر نمی تواند تنها با توجه به بخش فناوری اطلاعات باقی بماند. چگونه نیازهای تداوم و بهبود کسب و کار شما را برای محافظت در برابر یک فاجعه تعیین می کنید؟ چگونه اولویت های مهم کسب و کار و فناوری اطلاعات را در یک برنامه پیوستگی جامع شناسایی می کنید؟ از کجا شروع می کنید؟ اینها سوالاتی است که در هر مجموعه مطرح می گردد.

YES با برنامه جامع بازیابی از فاجعه بابت تداوم کسب و کار مرکز داده می تواند پاسخگوی سوالات شما بشرح ذیل می باشد:
• شناسایی واحدهای تجاری و اهداف عملیاتی.
• شناسایی و موجودی و رتبه بندی دارایی ها بر اساس اهمیت کسب و کار.
• رتبه بندی تهدیداتی که موجب به خطر انداختن دارایی های حیاتی می باشند.
• شناسایی شدت آسیب پذیری در دارایی های شناسایی شده.
• اولویت بندی خطر با توجه به دارایی هایی که تحت تهدیدات و آسیب پذیری قابل توجه قرار دارند.
• ایجاد استراتژی هایی که ریسک فاجعه را به حداقل برساند و بازگشت سرمایه را به حداکثر برساند.

YES با شما در ایجاد برنامه های بازیابی داده ها همکاری کرده و برآوردهای هزینه ای را جهت تطبیق منابع و امکانات تکنولوژی با دسترسی مداوم به شما ارائه می دهد:
• گزینه های پشتیبان گیری و بازیابی برای فناوری اطلاعات.
• مقایسه گزینه های سایت بازیابی داخلی و خارجی از فاجعه.
• ارزیابی و بهبود قابلیت بازیابی زیرساخت های حیاتی.
• ارزیابی و بهبود حفاظت از فرآیندهای کسب و کار حیاتی.