در بسیاری از موارد سازمان در موقعیتی نیست که بتواند مرکزداده خود را به منطقه دیگری انتقال دهد؛ لذا برای بروز رسانی و یا توسعه مرکزداده خود نیاز به بازسازی دارند. مهمترین مسئله در اجرای بازسازی یک مرکز عدم وجود اختلال در ارائه خدمات سازمان به مشتریان خود می باشد که با برنامه ریزی دقیق و استفاده از پرسنل با تجربه می توان این مسئله را مدیریت نمود.