دلایل و سناریوهای مختلفی را می توان برای تصمیم یک سازمان یا واحد کسب و کار به مهاجرت مرکزداده فعلی خود متصور بود. ابتکار عمل در کاهش هزینه های IT، الزامات قانونی، نظارتی، برنامه کاهش ریسک خدمات کسب و کار، تصمیم استراتژیک جهت راه اندازی مرکزداده جدید و یا عدم توانایی محیط مرکزداده قدیم در میزبانی زیرساخت های جدید و تجمیع شده، برخی از این سناریوها هستند.

این شرکت بمنظور تامین نیازهای سازمان و حساسیت های مربوط به خدمات مربوطه بمنظور اطمینان از اثربخشی مهاجرت سرویس به حداقل رساندن احتمال و اثر ریسک های متصور در جریان عملیات مهاجرت، عملیات مهاجرت را از نقطه آغازین تا پایان کار در فازهای ذیل مدیریت می نماید:

  • شناخت زیرساخت و خدمات پایه در سایت مبدا.
  • ارزیابی و رده بندی خدمات کسب و کار.
  • طراحی زیرساخت و خدمات پایه در مرکزداده هدف.
  • طرح ریزی و زمان بندی مهاجرت.
  • راه اندازی زیرساخت و خدمات پایه در مرکزداده هدف.
  • انتقال موازی و برچیدن خدمات پایه و کسب و کار.