هدف در این مقطع، تحلیل نیاز مرکزداده سازمان برمبنای استاندارد بعنوان یک مرجع جهانی برای ارزیابی مراکزداده می باشد. جنبه های مختلف مرکزداده نظیر موقعیت مکانی، زیرساخت های برق و تهویه، سیستم های پشتیبان، سامانه های کنترل دسترسی، حتی شیوه های مدیریت راهبری و بخصوص دسترسی نیروهای مورد نیاز مورد توجه قرار می گیرد و فرآورده محوطه گزارش اقتصادی و فنی در مورد محل های پیشنهادی و راهکارهای مناسب جهت رسیدن به وضعیت مطلوب می باشد.