خدمات ارزشیابی مرکزداده به روش بازرسی ممیزی و صدور گواهینامه و برمبنای معیارها و استانداردهای جهانی ارائه می گردد.

جنبه های مختلف مرکزداده نظیر موقعیت مکانی، زیرساخت های برق و تهویه، سیستم های پشتیبان، سامانه های کنترل دسترسی و حتی شیوه های مدیریت و راهبری در این ارزیابی مورد بررسی قرار می گیرد.